Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký chủ tịch HĐQT công ty nước sạch số 3 Hà Nội