Nghị quyết về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông

  • Nghị quyết về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông : nghi-quyet